توافق ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال

توافق: ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال استقلال خداحافظی آرش برهانی

گت بلاگز بازار خودرو در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در زیاد سواری‌سازان داخلی با زیاد کردن همراه بوده است. 

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

در سواری سازان چه می گذرد؟

عبارات مهم : انواع

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در زیاد سواری سازان داخلی با زیاد کردن همراه بوده هست.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید خودروی سواری در گروه صنعتی کشور عزیزمان ایران ماشین با زیاد کردن ۹.۸ درصدی همراه بوده و از ۴۸ هزار و ۲۴۵ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۹۸۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب کشور عزیزمان ایران ماشین ولی ۱۰.۵ درصد کم کردن یافته و از ۳۷ هزار و ۷۵۶ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۳۳ هزار و ۷۷۴ دستگاه کم کردن یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران ۱۱.۲ درصد زیاد کردن یافته و از ۴۸۳۳ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۵۳۷۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در زیاد سواری‌سازان داخلی با زیاد کردن همراه بوده است. 

تولید انواع سواری در گروه بهمن نیز با زیاد کردن ۱۶۷.۸ درصدی همراه بوده و از ۲۵۸ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۶۹۱ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع سواری در کرمان موتور نیز ۹۷.۶ درصد زیاد کردن یافته و از ۲۵۴۲ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۵۰۲۲ دستگاه زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | سواری | ماشین | همراه | دستگاه | اردیبهشت | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs